Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Uitslagen jeugd

Er is het afgelopen weekend fanatiek gekaatst bij de jeugd zowel bij de federatiepartijen als bij de KNKB.

Sietse Jellema kaatste bij de welpen in Easterein en pakte maar mooi de eerste prijs, Klaske Gaastra behaalde de 3e prijs.

Federatie Littenseradiel in Spannum:

Pupillen en welpen door elkaar
1 ste Klaske Gaastra
2 de Folkert Gaastra
Johan Gaastra behaalde de 1e prijs in Gaast bij de KNKB en dat deed Rixt Wijnia ook in Wommels bij de meisjes, Nynke Marije Faber werd in Wommels 3e.