Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Uitslagen

Welmoed Porte heeft vandaag een 3e prijs gewonnen met pupillenmeisjes del. in Beetgum.

Afgelopen donderdag behaalde Jente Schraa de 2e prijs in de verliezersronde in IJlst.

Lokwinske!