Útslach Jeu de Pelote 20 maaie

De Wommelser Pelote froulju ha justerjûn wûn mei 9-4, 6-2 fan Weidum 2