Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Útslach Jeu de Pelote 20 maaie

De Wommelser Pelote froulju ha justerjûn wûn mei 9-4, 6-2 fan Weidum 2