Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Útslaggen ôfrûne wykein

Federaasje wedstriid yn Mantgum

Skoaljeugd/jeugd

Daphne 1e priis

 

KNKB wedstriid yn Arum

Nynke Marije 2e priis
Rixt 3e priis