Útslaggen ôfrûne wykein

Federaasje wedstriid yn Mantgum

Skoaljeugd/jeugd

Daphne 1e priis

 

KNKB wedstriid yn Arum

Nynke Marije 2e priis
Rixt 3e priis