Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Een nieuwe opzet van de Alle de Jong partij. Het bestuur van KF Wommels heeft de afgelopen jaren moeten constateren, dat aan het einde van het kaatsseizoen de belangstelling voor deelname en bezoek aan de Alle de Jong partij gestaag afneemt. Alhoewel er voldoende gegronde redenen zullen zijn betreffende het waarom, hebben wij gemeend geen diepgaande enquetes te moeten houden, maar het antwoord bij de eerste klas kaatsers zelf neer te moeten leggen.

Nu is het natuurlijk ook zo dat kaatsen op het kaatsveld plaats vindt en niet van achter het groene laken, daarom hebben wij voor de Alle de Jong partij het volgende in het leven geroepen: KF Wommels creëert drie geldprijzen op basis van het aantal parturen dat zich inschrijft, hiervoor wordt door de vereniging per partuur € 50 beschikbaar gesteld. De eerste prijs bedraagt vervolgens 50% van het totaal bedrag, de tweede prijs 30% en tot slot 2 x 10% voor de derde prijs. Als voorbeeld: wanneer zich 30 parturen opgeven, bedraagt het totaal € 1500 en wordt aan de winnaars € 750 uitgekeerd. Mocht nu blijken dat door deze maatregel meer parturen dan voorgaande jaren meedoen, wat wij natuurlijk hopen, dan weten we vanaf dat moment dat naast het kaatsen ook de vorm waarin de prijzen beschikbaar worden gesteld, belangrijk is. Met dit initiatief hopen wij de dalende tendens een halt toe te roepen en de Alle de Jong partij voor nu en de volgende 25 jaar met plezier te kunnen organiseren.

Útslach 2013
1 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
5
2
2 Enno Kingma WESTHOEK
  Kees van der Schoot SEXBIERUM
6
2
  Dylan Drent HARLINGEN
  Peter de Boer LEEUWARDEN       Rick Poortstra ST. JABIK
               
3
Johan Diertens DRONRYP
5
0
4
Ane Jan Knol BOLSWARD
  Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
6
4
  Yde Miedema BOLSWARD
  Jelte Visser SEXBIERUM       Gijsbert Knol BOLSWARD
               
5
Marten Bergsma MINNERTSGA
1
5
6
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
  Mart van der Molen WITMARSUM
4
6
  Jacob Zaagemans WORKUM
  Wierd Baarda DRONRYP       Gert Jan Meekma WITMARSUM
               
7
Menno van Zwieten PEINS
5
5
8
Peter van Zuiden TJERKWERD
  Folkert v.d. Wei WITMARSUM
6
4
  Tjerck Karsten BOLSWARD
  Hans Wassenaar TZUMMARUM       Gerrit Jan Duiven HARTWERD
               
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5
1
10
Rudmer Okkinga ARUM
  Laas Pieter van Straten FEINSUM
6
0
  Rein Hiemstra ST. ANNA
  Erwin Zijlstra EASTERLITTENS       Richard Tamminga HURDEGARYP
               
11
Kars Zeinstra FRANEKER
5
5
12
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
  Krijn Hiemstra ST. ANNA
8
6
  Hyltje Bosma MAKKUM FR
  Willem Heeringa TZUMMARUM       Roel Hoekstra TERNAARD
               
13
Feiko Broersma EASTERLITTENS
5
4
14
Arjen van der Zee FIRDGUM
  Sip Jaap Bos ANJUM
6
6
  Niels van der Wal DEINUM
  Jan Sjoerd Tolsma DEINUM       Hindrik Sytema DEINUM
               
15
Elgar Boersma FOUDGUM
1
5
16
Site Ferwerda Groningen
  Jelmer Hofstee WJELSRYP
0
6
  Siebe Greidanus WJELSRYP
  Douwe Anema NES (D)       Jouke Bosje LEEUWARDEN
               
17
Haye Jan Nicolay BRITSUM
2
5
18
Pieter van Althuis FRANEKER
  Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
2
6
  Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
  Jan Schurer FRANEKER       Steven de Bruin TZUMMARUM
               
19
Bart Reijenga WITMARSUM
0
5
20
Willem Jan Postma EXMORRA
  Jelmer Westra BERLTSUM
0
6
  Bauke Dijkstra EASTEREIN
  Remco Dijkstra BERLTSUM       Hillebrand Visser MAKKUM
               
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
5
2
22
Arnold Zijlstra TZUMMARUM
  Allard Hoekstra FRANEKER
6
6
  René Anema BALK
  Frederik van der Meij BERLTSUM       Tjibbe Hansma MUNEIN
               
  2E OMLOOP            
1
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
5
4
3
Johan Diertens DRONRYP
  Kees van der Schoot SEXBIERUM
6
0
  Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
  Peter de Boer LEEUWARDEN       Jelte Visser SEXBIERUM
               
6
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
3
5
7
Menno van Zwieten PEINS
  Jacob Zaagemans WORKUM
4
6
  Folkert v.d. Wei WITMARSUM
  Gert Jan Meekma WITMARSUM       Hans Wassenaar TZUMMARUM
               
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5
2
11
Kars Zeinstra FRANEKER
  Laas Pieter van Straten FEINSUM
6
2
  Krijn Hiemstra ST. ANNA
  Erwin Zijlstra EASTERLITTENS       Willem Heeringa TZUMMARUM
               
13
Feiko Broersma EASTERLITTENS
2
5
16
Site Ferwerda Groningen
  Sip Jaap Bos ANJUM
4
6
  Siebe Greidanus WJELSRYP
  Jan Sjoerd Tolsma DEINUM       Jouke Bosje LEEUWARDEN
               
18
Pieter van Althuis FRANEKER
5
2
20
Willem Jan Postma EXMORRA
  Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
6
2
  Bauke Dijkstra EASTEREIN
  Steven de Bruin TZUMMARUM       Hillebrand Visser MAKKUM
               
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM          
  Allard Hoekstra FRANEKER          
  Frederik van der Meij BERLTSUM          
               
  3E OMLOOP            
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
5
5
1
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
  Allard Hoekstra FRANEKER
6
4
  Kees van der Schoot SEXBIERUM
  Frederik van der Meij BERLTSUM       Peter de Boer LEEUWARDEN
               
7
Menno van Zwieten PEINS
5
3
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
  Folkert v.d. Wei WITMARSUM
6
2
  Laas Pieter van Straten FEINSUM
  Hans Wassenaar TZUMMARUM       Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
               
16
Site Ferwerda Groningen
5
1
18
Pieter van Althuis FRANEKER
  Siebe Greidanus WJELSRYP
6
2
  Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
  Jouke Bosje LEEUWARDEN       Steven de Bruin TZUMMARUM
               
  4E OMLOOP            
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
2
5
7
Menno van Zwieten PEINS
  Allard Hoekstra FRANEKER
6
6
  Folkert v.d. Wei WITMARSUM
  Frederik van der Meij BERLTSUM       Hans Wassenaar TZUMMARUM
               
16
Site Ferwerda Groningen          
  Siebe Greidanus WJELSRYP          
  Jouke Bosje LEEUWARDEN          
               
  FINALE            
                          WINNAARS ALLE DE JONG 2013
16
Site Ferwerda Groningen
2
5
7
Menno van Zwieten PEINS
  Siebe Greidanus WJELSRYP
4
6
  Folkert v.d. Wei WITMARSUM
  Jouke Bosje LEEUWARDEN       Hans Wassenaar TZUMMARUM