Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

It Bestjoer

Douwe Kooistra Voorzitter
✉ Greate Buorren 13
☏ 06-45059335
douwekooistra@hotmail.com

Janneke van der Wal Secretaresse
✉ Molewâl 30
☏ 06-52621737 / 0515-795029
ja.vanderwal58@hotmail.nl

Vacature Penningmeester

Annejan Hallema Algemeen bestuurslid
✉ Hofkamp 35
☏ 06-52-335634
annejanhallema@gmail.com

Sybren Hoekstra Algemeen bestuurslid
✉ Tywert 20
☏ 06-15477932
 s_hoekstra1@tele2.nl

Amarins Wiersma Algemeen bestuurslid
✉ Ljurk 23
☏ 06-46020467
 amarinsje41@hotmail.com

Taakverdeling

Douwe Kooistra Algemene zaken
Janneke v/d Wal Correspondentie
Penningmeester Financieel beheer, ledenadministratie
Annejan Hallema Begeleiding competitie
Sybren Hoekstra Terrein en materialen
Amarins Wiersma Website

Kantinecommissie

Sybren Hoekstra 06-15477932
Anita v/d Wal 0515-333381
Anna de Boer 0515-331918

Speciale diensten

Hessel Hofstra Kaartverkoop Freulepartij
Liesbeth v/d Ende Wedstrijdsecretariaat
Oeltsje Noordmans Noordmans Maaiservice