Additional menu

1e priis foar de mannen fan it Jeu de Pelote

  • 1e priis C Poule Jeu de Pelote competitie

Juster wienen de promotie/ degradatie wedstryden fan it Jeu de Pelote yn Wommels. Wommels die dit jier foar it earst mei yn de C Poule! Se hienen alle wedstryden wún en promovere nei de B Klasse! Justerjûn krigen se de krânse útrikt! Lokwinske mannen!

 

v.l.n.r. Sybren Beert de Jong, Johan Delfsma, Tjeerd de Vries, Klaas Bouke Faber, Bouke Fopma en Jelle de Vries.

X