Additional menu

2e priis Jeu de Pelote foar de dames

  • 2e priis dames Jeu de Pelote 2023

In moaie 2e priis foar de dames fan it Jeu de Peloten!

In super spannende finale mei 7-7 6-6 yn Littens op it plein. Lokwinske dames!

X