Additional menu

  • 1e win
  • 2e win
  • 3e win
  • 3e winnaars
  • 1e verl
  • 2e verl
  • nachtkeatsen1
  • Nachtkeatsen2
  • Nachtkeatsen3
  • Nachtkeatsen4

Wat ha we in machtige jûn hân, it nachtkeatsen wie yn us eagen wer in grut sukses. In bult keatsers, in soad minsken die efkes om it hoekje komme te sjin troch it prachtige waar en it hege nivo op’e terp. Folgend jier hoopje wy dan ek wer minimaal 40 keatsers op’e list te hawwe.

De priiswinners,

De 2e yn de ferliezers: Folkert Wijnia, Marco Wijer en Siepie Fopma
De 1e yn de ferliezers: Jelmer Posthumus, Siebren Hoekstra en Lourens v/d Pol

De 3e yn de winners: Eeltje Postma, Menno Eringa en Kayleigh Burgmeijer
De 3e yn de winners: Jort Strikwerda, Douwe Kooistra en Tina Maria Greidanus
De 2e yn de winners: Broer Greidanus, Jelle Jan Sybrandy en Elke Hiemstra

En de ûnbestriden winners fan it nachtkeatsen 2015 binne,
Jelle de Vries, Jelle Wiersma en Sanne El v/d Vlugt.

Danke wol foar in geweldige jûn.

 

X