Additional menu

Aginda ALV 28 oktober

  Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

  woansdei 28 oktober 2015 om 20.00 yn de kantine

  Wurklist

  1. Iepening
  1. Notulen gearkomste 8 april 2015
  1. Ynkommen stikken en meidielingen
  1. Ferslach kompetysje 2015
  1. Ferslach jeugdkommisje
  1. Ferslach karmasterkommisje

  SKOFT mei ferlotting

  1. Oereidzjen Freule 2015
  1. KNKB wedstriidkalinder
  1. Bestjoerlike konsekwenties / Oftredend; Ytsje Hoekstra
  1. Stán fan saken Stichting Freule
  1. Omfreegjen

  Bestjoer

  KF Wommels

  X