Additional menu

  • 20160213_161315[1]

Foarige wike ha wy mei in ploech frijwilligers de berging seizoen-klear makke. Derby fûnen wy in soad âld en stikken materiaal, mar ek in map mei tekeningen en plattegrûnen. Wy binne dêr dochs wol nijsgjirrig fan wurden, om’t wy en âld-bestjoerders gjin idee hiene wat dit no wêze soe. Miskien wol âlde ferstoppe prizen as âlde munten, jo witte it mar nea. Dit wiekein binne wy drok dwaande west yn’e drek en klaai, mar eintsjebeslút ha wy neat fûn.

X