Additional menu

3e priis IFK Jeu de Pelote

  • 3e priis IFK Jeu de Pelote

Justerjûn wienen de heale finales fan it IFK Jeu de Pelote yn Littens! Wommels tsjin Winsum! Spitig genoach koenen de mannen fan Wommels it net winne en ferlearen mei 8-4 fan Winsum. Mar toch in moaie 3e priis wún! Lokwinske Jacob Klaas, Evert Pieter, Jaap, Jelte Pieter, Erik en Friso!

X