Additional menu

3e priis NK Pupillen jongens

  • IMG_5217

Ofrûne sneon wie ek it NK pupillen jongens. De jongens keatsten yn Ingelum.

Tymen Stenekes, Melle Terpstra en Tymen Bults keatsen mei syn 3en yn Ingelum. Yn de heale finale koenen se it krekt net winne fan Morra Lioessens. De jongens gongen mei in 3e priis nei hus. Lokwinske jongens! Ek super goed dien!

X