Additional menu

Stichtingsbestjoer De Freule

    Yn goed oerlis hat Johan van Tuinen, foarsitter van Stichtingsbestjoer De Freule, ôfstân nommen fan syn funksje yn it bestjoer.
    It stichtingsbestjoer is Johan fan Tuinen tankber foar syn ynset en entûsjasme yn de ôfrûne 2 jier.

    It stichtingsbestjoer en K.F. Wommels

    X