Additional menu

”Ik bin hijr opgroeid”

  “Ik bin hijs opgroeid”. 125 jier KF Wommels, wy sjogge foarút nei it jubileum wykein mei: Sjanet Wijnia. Sûnt se lyts is, is se al op it keatsfjild te finen en hat al hiel wat grutte prizen foar de feriening wûn!

  Feest by KF Wommels 1 & 2 july! Do komst dochs ek?

  Kamera en montaazje: Jaring Rispens
  Ferslachjouwer: Herman Vijlbrief

   

  X