Additional menu

Agenda ALV 22 maart

  Algemiene Ledefergadering KF Wommels

  Woansdei 22 maart 2017 om 20.00 ûre yn de kantine

  Wurklist

  1. Iepening
  1. Ferslach gearkomste 30 oktober 2016
  1. Ynkommen stikken en meidielingen
  1. Finansjeel ferslach 2016 en begrutting 2017
  1. Ferslach kaskommisje
  1. Jierferslach 2016
  1. Wedstriidskema 2017
  1. Bestjoersferkiezing

  Oftredend Jort Strikwerda

  Foarstel nije bestjoersleden; Amarins Wiersma en Anne-Jan Hallema

  ****************Skoft*************

  1. Foarstel kontribúsje ferheging
  1. Praatstikken foar ALV KNKB
  1. Foarstellen bestjoer Stichting Freule
  1. Omfreegjen
  1. Slúting

   

  X