Additional menu

Aginda ALV KF

  • ALV-2018-600x264

Neijiersgearkomste KF Wommels
Woansdei 24 oktober 2018 om 20.00 oere yn de kantine

Wurklist
1. Iepening

2. Ferslach gearkomste 21 maart 2018

3. Ynkommen stikken en meidielingen

4. Ferslach kompetiesje 2018

5. Ferslach jeugdkommisje

6. Ferslach wedstriiden

7. Gearwurking stichting de Freule

8. Meidielings

9. Omfreegjen

10. Slúting

X