Additional menu

Ale de Jong partij

  • IMG_9031
  • IMG_9030
  • IMG_9029
  • IMG_9028
  • IMG_9027
  • IMG_9025
  • IMG_9026

Zaterdag 19 augustus was bij ons de jaarlijkse Ale de Jong partij voor de Heren 1e klas. Met een karige 13 partuur op de lijst stond er toch een sterk veld en werd er goed gekaatst. De verhoudingen tussen de parturen die tegen de hoofdklasse aanzitten en de overige parturen zijn nog wel wat scheef, zij konden dan ook niet voor een verrassing zorgen. Hieronder de uitslagen.

1e prijs: Partuur 8
André van Dellen BERLTSUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM

2e prijs: Partuur 11
Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jan Schurer EASTEREIN

3e prijs: Partuur 3
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Erik Haitsma WOMMELS
Thomas van Zuiden BOLSWARD

3e prijs: Partuur 13
Elgar Boersma STIENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM

 

X