Additional menu

Algemene ledenvergadering 16 september 2021

  Op donderdag 16 september 2021 zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20:00 uur in de kantine.

  Hieronder de agenda:

  Wurklist

  1. Iepening
  2. Ynkommen stikken en meidielingen
  3. Ferslach gearkomste maart 2020
  4. Ferslach Stichting De Freule
  5. Finansjeel ferslach 2020 en begrutting 2021
  6. Ferslach kaskommisje
  7. Jier ferslach 2020

  Skoft

  1. Jeugd K.F. Wommels
  2. Besjoersferkiezing

  Ôftreden: Aaltje Postma & Douwe Kooistra
  Foarstel ferlinging: Johan Delfsma & Djoeke Eringa
  Foarstel nije leden: Broer Greidanus & Jelle Wiersma

  1. Útkomsten KNKB ALV 2021
  2. Útwreitzje jeugd kategory oant en mei 17 jier
  3. Beskikber stelle stroken grûn foar in nije keatsmoarre
  4. Omfreegjen
  5. Sluting

   

  X