Additional menu

Algemene ledenvergadering 24 maart 2022

  Op donderdag 24 maart 2022 zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20:00 uur in de kantine.

  Hieronder de agenda:

  1. Iepening
  2. Ynkommen stikken en meidielingen
  3. Ferslach gearkomste september 2021
  4. Jierferslach 2021
  5. Finansjeel ferslach 2021 en begrutting 2022
  6. Ferslach kaskommisje
  7. Ferslach stichting de Freule
  8. Skoft
  9. Jeugd K.F. Wommels
  10. Jubileum 125 jier KF Wommels
  11. Beslútfoarmingspunten KNKB ALV 31-3-2022
   • Oprichting jeugdfonds vanuit de algemene reserve
   • Sturing vanuit KNKB op wedstrijdagenda
   • Inning van inleg via KNKB site.
   • Lidmaatschap (vereniging/individueel)
  12. Nije ôfdielingsshirt
  13. Omfreegjen
  14. Slúting
  X