Additional menu

Algemiene ledegearkomste 2024

  Freed 22 maart 2024 om 20:00 oere is de algemiene ledegearkomste fan KF Wommels yn de kantine.

  Alle leden binne fan herte wolkom!

   

  1. Iepening
  2. Ynkommen stikken en meidielingen KF Wommels
  • Oerkapping statusupdate.
  • Keatsmuorre
  1. Ferslach gearkomste 15 maart 2023
  2. Jierferslach 2023
  3. Finansjeel ferslach 2023 en begrutting 2024
  4. Ferslach kaskommisje
  5. Jeugd K.F. Wommels
  • Seizoen 2023
  • Bedanken inzet JC
  • Foarútsjoch seizoen 2024
  1. Skoft
  2. Ferslach stichting de Freule 2023
  3. Beslútfoarmingspunten KNKB ALV 27 maart 2024
  • Voorleggen regel 1e slag telt (voor/buiten) bij Kabouters en Welpen
  1. Behannelje ynkommen stikken
  2. Beneame/Herbeneame/Ôfsette
  3. Omfreechjen
  4. Slúting
  X