Additional menu

Allegear priizen ôfrune weekeinen!

  • 3AC317AE-D4AE-4C9F-906B-0C4B005B090C

Ôfrune wykeinen is der fol op keatst troch de leden! Én der binne ek priizen wún! Hjirúnder in oersicht. Lokwinske allegear!🥇🥈🥉

Freed 10 juny 2022 yn Stiens by de Dames Hoofdklasse troch elkoar lotsjen het Sjanet Wijnia de 2e priis wún.

Sneon 11 juny 2022 hie Alieke de Jong de 1e priis en Evy Wijnia de 1e yn de ferliezersronde by de welpen famkes yn Ysbrechtum.

Snein 12 juny 2022 hie Martzen Deinum de 1e priis yn de ferliezersronde by de Dames eerste klasse Hurdegaryp.

Snein 12 juny 2022 hie Johan Gaastra de 1e priis yn de ferliezersronde by de Skoaljongens yn Alde Biltsyl.

Sneon 18 juny 2022 by de Dames Hoofdklasse Balk troch elkoar lotsjen de 3e priis wún troch Sjanet Wijnia.

Snein 19 juny 2022 by de Dames hoofdklasse yn Sint Jacobiparochie hie Sjanet Wijnia de 1e priis wún!

Op snein 19 juny 2022 hienen Alieke de Jong en Evy Wijnia de 3e priis by de welpen famkes ôfdieling yn Jirnsum.

Sneon 25 juny 2022 hie Alieke de Jong de 2e priis by de welpen famkes yn Hartwerd Alieke de Jong.

Snein 26 juny 2022 hie Sander Vriesema de 1e priis by de pupillen jongens yn Inglum!

X