Additional menu

ALV KF Wommels 2019

 • ALV

Op woansdei 13 maart is der de ALV fan de KF, it begjint om 20.00 oere en foar alle leden stjit de kofje klear!

Wurklist:

 1. Iepening
 2. Ferslach gearkomste 24 oktober 2018
 3. Ynkommen stikken en meidielingen
 4. Finansjeel ferslach 2018 en begrutting 2019
 5. Ferslach kaskommisje
 6. Jierferslach 2018

Skoft

 1. Wedstriidskema 2019
 2. Bestjoersferkiezing
  Foarstel ferlinging; Douwe Kooistra
 3. Praatstikken foar ALV KNKB
 4. Ferslach Stichting Freule
 5. Omfreegjen
 6. Slúting
X