Additional menu

ALV

  Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

  Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

  woansdei 26 oktober 2016 om 20.00 yn de kantine

  Wurklist

  1. Iepening
  1. Notulen gearkomste 30 maart 2016
  1. Ynkommen stikken en meidielingen
  1. Ferslach kompetysje 2016
  1. Ferslach jeugdkommisje

  SKOFT mei ferlotting

  1. Oereidzjen Freule 2016
  1. KNKB wedstriidkalinder
  1. Bestjoerlike konsekwenties
  1. Stichting Freule
  1. Omfreegjen

  Bestjoer

  KF Wommels

  X