Additional menu

American Base Partij

  Woensdag 2 juli was de American Base Jeugdpartij. Wederom een prachtige wedstrijd!
  Sponsor en vrijwilligers, onze hartelijke dank!

  By de kabouters is it as folgjende eindige:

  1e priis: Jesse de Vries en Froukje Delea
  2e priis: Luuk Meijer en Jelle Vellinga
  3e priis; Anouk Delfsma en Feike Sieperda
  4e priis: Aukje van leleyveld en Rimar Nijdam

  By de welpen:

  1e priis: Milan v/d Weg en Ilse Vellinga
  2e priis: Sije vd Schaar en Ingrid de Boer
  3e priis: Sjirk Vellinga en Jimte Nijdam
  4e priis: Rudger Nijdam en Doutsen Porte

  By de pupillen:

  1e priis: Luka vd Weg en Menno Bruinia
  2e priis: Femke Terpstra en Mark Beckers

  By de skoaljonges/famkes:

  1e priis: wessel schraa en Pytrik Hovinga
  2e priis: Rixt Wijnia en Elske deinum

  Ferliesers
  1e priis: Robin vd weg en Nynke Marije Faber
  2e priis: Jan Sijtsma en Daphne Terpstra

   

  X