Additional menu

Andringastate Partij 11 en 12 juni

  Woensdag 11 en donderdag 12 juni was de Andringastate Jeugdpartij. 51 jongeren hebben hier aan meegedaan. Wederom een prachtige wedstrijd!
  Sponsor en vrijwilligers, onze hartelijke dank!
  De foto’s volgen nog.

  By de kabouters is it as folgjende eindige:

  1e priis: Jesse de Vries en Sietse Jellema
  2e priis: Anouk Delfsma en Rixt vd Schaar
  3e priis; Luuk Meijer en Marjanne Dijkstra
  4e priis: Aukje van Lelyveld en Hendrika van der Eems
  5e priis: Jelle Vellinga en Feike Sieperda
  6e priis: Rimar Nijdam en Froukje Delea

  By de welpen:

  1e priis: Jelmer Dijkstra en Ingrid de Boer
  2e priis: Sybren de Vries en Ilse Vellinga
  3e priis: Sije vd Schaar en Wiert Wagenaar
  4e Priis: Tjerk Vellinga en Minke Hoekstra

  By de pupillen:

  1e priis: Eeltsje Bootsma en Douwe Jan Vellinga
  2e priis: Femke Terpstra en Menno Brunia
  3e priis: Luka vd Weg en Olaf van Lelyveld

  By de skoaljonges/famkes:

  B-Poule:

  1e priis: Johannes Sybesma en Daphne Terpstra
  2e priis: Steven Vellinga en Mark Klijnsma

  A-Poule:

  1e priis: Jan Sijtsma en Rixt Wijnia
  2e priis: Robin vd Weg en Wesley vd Wint

  X