Additional menu

”At it keatsen ien kear yn dyn ieren en bloed sit giet dat der noait wer ut”

    “At it keatsen ien ekar yn dyn ieren en bloed sit giet dat der noait wer ut “. Se hat sels in soad keatst op it fjild yn Wommels, ferskate bestjoersfunksjes dien en mei har bern wie se ek in soad op it keatsfjild te finen. Wy sjogge foarút nei it jubileum wykein mei Liesbeth van der Ende.

    Feest by KF Wommels 1 & 2 july! Do komst dochs ek?

    Kamera en montaazje: Jaring Rispens
    Ferslachjouwer: Herman Vijlbrief

    X