Additional menu

Berjocht Stichting de Freule

  • Tjeerd Dijkstra

De Stichting Freulepartij Wommels is tige wiis om jimme mei te dielen dat wy, yn oparbeidzjen mei KF Wommels, yn Tjeerd Dijkstra in nije foarsitter fûn hawwe. Ald-Wommelser Dijkstra is njonken in bestjoerder mei jierrenlange ûnderfining, immen dy’t in sterke bân hat mei it keatsen en de Freulepartij yn it bysûnder. Wy tinke dêrom dat er in goeie oanfolling is op it hjoeddeistich bestjoer, en ús fierder helpe kin om de Freulepartij ek yn de takomst op in moaie wize te organisearjen.

X