Additional menu

Bouke Fopma Partij

    Leden fan Keatsferiening Wommels,

    Snein 28 augustus 2016 is it safier, de 3e Bouke Fopma Partij. In partij foar leden fan ús feriening en har keatsfreonnen en keatsfreondinnen. Dizze frije formaasje partij begjint om 11.00 oere en it partoer moat minimaal bestean út 1 lid fan KF Wommels.
    Opjaan kin oant tongersdei 25 augustus!

    X