Additional menu

Broer Greidanus wint sealkeatsen

  • Broer mei de tomme omheech

Broer Greidanus hat ôfrûne sneon it jierlikse sealkeatsen wûn. Nei 3 omlopen eindige hy krekt foar Wietse Fopma. Beide hiene trije kear wûn mar Broer hie minder tsjinearsten.

Foar de folsleine útslach klik op ‘Lês mear’.

Foar       Tsjin

Broer Greidanus              21           7

Wietse Fopma                 21           9

Jort Strikwerda                19           11

Sybren Hoekstra             14           13

Auke Eringa                     12           14

Menno Eringa                  12           15

KB Faber                         10           17

Anonym                            7             18

 

X