Additional menu

Club fan 50

    Ofroune sneon waard de club fan 50partij ferkeatst. In hiele gesseliche keatsdei mei in protte wille. It wie de ofslutende partij mei de sponsors. Wol jim in takommende kear ek mei keatse wolle op dizze leuke partij, dan efkes bij it bestjoer opjaan foar de club fan 50. Jim namme wurd dan ek festlein op it boerd yn de kantine.

    X