Additional menu

Coaches socht!!!

  • Coach-gezocht_web-300x224-300x224

Foar ferskillende ofdielingspartoeren fan de jeugd foar KNKB-wedstriden siket it jeugdbestjoer noch coaches/begelieders. Is dit wat foar jim, hawwe jim mear ynljochtingen noadich, as wolle jim jimme opjaan, nim efkes kontakt op mei it jeugdbestjoer. It mailtsje mei opjeftes/fragen kin nei: jeugdcommissie@kfwommels.nl

X