Additional menu

Dames ronde fjidder yn FB Oranjewâld Cup

    Ôfrûne woansdeitejûn stie de twadde ronde yn dizze kompetysje op it programma. Nei in maklik earste ronde, Bolsert melde har ôf, wie no Grins de tsjinstanner. Beide partoeren lieten by de haadklasse ôfdielingswestriid snein yn Wommels knap keatsen sjen.

    Wommels, mei Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Anke Marije Pompstra wiene mei 5-4 en 6-6 te sterk foar Grins mei Sanne Velsma, Marije van der Meer en Aukje van Kuiken. De dames litte sjen dat sy yn in goeie foarm ferkeare.

    Op nei de tredde ronde, tsjinstanner en lokaasje binne noch net bekend.

    X