Additional menu

De 55+ hie de leste wedstriid yn de seal

  • 55+ yn de trije

It sealkeatsen foar de 55+ gjit it hiele jier gewoan troch, yn de wintermoannen keatse se yn de Trije yn Frentsjer.
Foarriche wike hiene se de leste wedstriid yn de hal foardat se yn maaie wer it fjild op gean, by dizze wedstriid wie de kranse yn de A-klasse foar Anne Brouwer!

 

X