Additional menu

De Bouke Fopma Partij

 • Foto 06-09-15 19 39 04
 • Foto 06-09-15 19 39 05 (1)
 • Foto 06-09-15 19 39 05
 • Foto 06-09-15 17 35 21
 • Foto 06-09-15 17 36 39
 • Foto 06-09-15 17 37 59
 • Foto 06-09-15 17 39 02
 • Foto 06-09-15 17 40 02
 • Foto 06-09-15 17 40 58
 • Foto 06-09-15 17 44 42
 • Foto 06-09-15 17 43 20
 • Foto 06-09-15 17 42 17

De dei begong mei in ferskriklike reinbui, ien keer op it keatsfjild lei it fild der wol aardig soppig by. “Maar der wurd keatst seinen de mannen”. En der waard keatst hjer, 22 petoer dy’t allegear nogt hienen om een boltsje te slaan. Mei soms bytiden bollen dy’t mei een kreaft fan jawolste nei de boppe brocht waarden mar soms ek ballen wearfan je tochten; “hoe kist die misse.” En dit hjeard der allegear by sûnder ferliezers binne der immers ek net winners. En dit binne úteinlik de winners.

A-Klasse

1e priis, Pieter Sieperda, Jelle de Vries en Jesse Rinia
2e priis, Durk Klijnsma, Folkert Wijnia en Reitse Klijnsma

B-Klasse

1e priis, Broer Greidanus, Johannes Wytse Heeg en Sjoerd Hettinga
2e priis, Jelle Cnossen en Wesley v/d Wint
3e priis, Pieter politiek, Jacob Strikwerda en Bouke Fopma

1e priis ferliezers, Menno Eringa, Gerrit-Jan Veenendaal en Maco Hellinga
2e priis ferliezers, Marco Wijer, Cornelis Bruinsma en Harm Jan Kamstra

Frouljes klasse

1e priis, Jeska Terpstra, Nynke Beckers en Selma v/d Molen
2e priis, Tina Maria Greidanus, Niké Bremer en Marianne de Jong

Ek wolle wy alle frijwilligers nog efkes betanke dy’t de 2e Bouke Fopma partij wer moogliik makke hawwe. Grote Klasse!

Foar de genen dy’t folgende wike net meidwaan oarn de ouder-kind partij wie dit de leatste ledenpartij fan dizze simmer. Wy hoopje jim folgend jier allegear wer op it keatsfjild te sjin!

X