Additional menu

De lotting foar de Freule 2015 is bekend

  Der is wer lotte foar de Freule!

  Freule  Keatspartij 2015
  KNKB ofdieling jongens
   Woansdei 5 augustus 2015
  Lotsjen foar de 113e Freulepartij fan 5 augustus 2015
  1 Winsum 2 Achlum
  3 Bitgum 4 Ferwert
  5 Berltsum 6 Wergea
  7 Weidum 8 Goaijengea
  9 Mantgum 10 Dronryp
  11 Itens 12 Gaast-Ferwâlde
  13 Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 14 Makkum
  15 Lollum-Waaksens 16 Folsgeare
  17 Boalsert 18 Eksmoarre
  19 Spannum 20 Skearnegoutum
  21 Menaem 22 Wiuwert/Britswert
  23 Easterein 24 Grou
  25 Jelsum-Koarnjum-Britsum 26 It Hearrenfean
  27 Goutum 28 Baard
  29 Minnertsgea 30 Balk
  31 Wommels 32 Reduzum
  33 Damwald 34 Tsjummearum
  35 Seisbierrum-Pitersbierrum 36 Frjentsjer
  37 De Hommerts 38 Arum
  39 Rie 40 Aldeleie
  41 Sint Jabik 42 Stiens
  43 Skettens/Longerhou 44 Eanjum
  45 Drylts 46 Morra-Ljussens
  47 Ie 48 Peins
  49 Wytmarsum 50 Sint Anne
  X