Additional menu

De Walrus Pearkekeatspartij

  • Pearke 1
  • Pearke 2
  • Pearke 3
  • Pearke 4
  • Pearke 5
  • Pearke 6
  • Pearke 7
  • Pearke 8

It wie wer in wykein mei in moai oantal prizen foar de Wommelser keatsers en keatsters. Ik sil prebearje alle winners wer efkes op te sykjen en hjir wer op te setten. Fierder wie der ofroune snein de Walrus Pearkekeatspartij, 25 partoer yn de ferskillende klassen lieten harren fan de beste kant sjen, keatse mei de sefte bal, foar de ien efkes wenne, foar in oar as wiene se neat oars went. In protte partijen die pas op 5-5 beslikke wiene. In hearlike neisit, wat wolle je noch mear. Hjir alfest de foto’s fan de priiswinners.

X