Additional menu

Doarpenbattle Easterein – Wommels

  • doarpenbattle

De doarpenbattle, it is hast safier. Op snein 1 july, 12.00, sille wy as K.F. Wommels it opnimme tsjin us buorlju ut Easterein. Eltsenien dy’t alder is as 14 jier kin hjir oan meidwaan. Jim kinne jim op de side opjaan as by ien fan it bestjoer. It bestjoer makket de partoeren en ferdielt it under de ferskate klassen. It doel is fansels om der in gesellige dei fan te meitsjen yn Easterein, mar winnen fan de leden ut Easterein is fansels ek fan belang. De opjefte rint oant freed 29 juni, 19:00. Wy hoopje op een protte dielnimmers om de K.F. wer goed op de kaart te setten twa km fjirder op!!!

X