Additional menu

Draaimûne hat net draait op’e Freule

    Sa’t de measte minsken wol sjoen ha, stienen de frachtautos fan de draaimûne wol op’e terp, mar hat de draaimûne net út de auto west. It wie om technyske redenen net mooglik om de draaimûne draaie te litten.

    X