Additional menu

Earste Jeugdpartij fan 2020

 • 2020 12
 • 2020 13
 • 2020 14
 • 2020 15
 • 2020-16
 • 2020-17
 • 2020 18
 • 2020 19
 • 2020 1
 • 2020 2
 • 2020 3
 • 2020 4
 • 2020 5
 • 2020 6
 • 2020 7
 • 2020 8
 • 2020 9
 • 2020 10
 • 2020 11

En doe wie it wer safier, de allerearste jeugdpartij van it jier ofroune freed. It wie wer moai om safolle jeugdleden op it fjild te sjen. Nei in skofke ofwessichheit einliks wer folop drokte, der wurde wer poerbest keatst en striden om prachtige prizen. Hjirunder in oantal foto’s

X