Additional menu

Ek Wommelser dames op dreef

  • keatsen1_0

Martzen Deinum wûn snein mei har maten Ilse Tuinenga en Sjoukje Visser de eerste priis op de haadklasse yn Jorwert. Se fersloegen Nelie Steenstra, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra mei 5-4 en 6-6. Der foelen nog 2 Wommelsers yn de priizen want de tredde priis wie foar it partoer fan Anna-Brecht Bruinsma, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia. Wy hoopje dat dit in foarteken is foar de rest fan it seizoen.

keatsen1_0

X