Additional menu

ekstra ledefergadering 20 april

  Op 20 april, 20.00, vind in de KF kantine de extra ledenvergadering plaats. Deze vergadering gaat voornamelijk over het advies wat de ‘Kommisje de takomst fan de Freule’ naar voren heeft gebracht op de ALV van 30 maart. Hieronder vindt u de agenda voor die avond en een beknopt verslag over het advies van de commissie.

  Klik op “lês mear” voor de agenda en het verslag

  Achte hear, mefrou,

  Hjirby noedigje wy jo út foar de ekstra ledefergadering fan de KF Wommels op woansdei 20 april om 20.00 oere yn de kantine.

  Wurklist

  1. Iepening
  2. Ynkommen stikken en meidielingen
  3. Ferslach gearkomste 30 maart oangeande it ûndersyk nei in bestjoerlijke skieding fan de keatsferiening Wommels en de organisaasje fan de Freulepartij
  4. Utlis stân fan saken no oangeande punt 3
  5. “Kommisje de takomst fan de Freule” sil alle mûnlinge en skriftelike fragen beäntwurdzje
  6. Skoft
  7. Neikommen fragen beäntwudzje
  8. Utlis proseduere en oergean ta stimming oer foarstel fan bestjoer
  9. Sluting

  Taljochting

  De “Kommisje de takomst fan de Freule” hat ûndersyk dien nei in bestjoerlike skieding fan de Keatsferiening Wommels en de organisaasje fan de Freulepartij. Dat soe binnen de KF in Kommisje wêze kinne of in aparte stichtingsfoarm.Op dizze twadde fergadering oer dit agindapunt wurde alle mûnlinge en skriftelike fragen beändere. Hjirnei wurdt der stimt oer it foarstel fan it bestjoer

   

  Uitleg van ‘Kommisje de takomst fan de Freule’

  Tijdens de ledenvergadering van de Keatsferiening Wommels, woensdag 30 maart, presenteerde voorzitter Sake Saakstra van de ‘Kommisje de takomst fan de Freule’ de bevindingen van de commissie aan de leden. Een week eerder was dit al aan het bestuur van de KF gepresenteerd.

  Maandag 18 januari 2016 is de ‘Kommisje de takomst fan de Freule’ formeel geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit : Liesbeth v.d. Ende, Hessel Hofstra, Arend de Schiffart, Pier Zijlstra en voorzitter Sake Saakstra. De opdracht was:

  1. De mogelijkheden onderzoeken van een aparte commissie of stichtingsvorm
  2. De financiële gevolgen in beeld brengen bij terugloop van het aantal leden na opsplitsing
  3. De financiële consequenties van de opsplitsing, inclusief handvaten voor verrekening en gevolgen voor de sponsoring.

  De commissie heeft tevens gebruik gemaakt van de adviseurs: mr. T. Houtsma, notaris te Workum, mr. M. Bartels, juriste te Spannum en mw. A. de Boer, Rabo-bank verzekeringen.

  De commissie heeft  twee mogelijkheden onderzocht. Het formeren van een commissie Freule, binnen het bestuur, of het vormen van een Stichting de Freule.

  De KF is nog op zoek naar een voorzitter en een lid, bij het vormen van een com. Freule hiervoor moeten nog 3 tot 5 bestuursleden gezocht worden. Het bestuur blijft belast met vereniging en organisatie Freule.

  Voor St. De Freule, komen hetzelfde aantal bestuursleden. Maar bestuur KF blijft alleen verantwoordelijk voor de vereniging. De Stichting is alleen verantwoordelijk voor de Freule.

  Bij de vorming van een commissie blijft het batig saldo bij de vereniging. Bij het vormen van een Stichting wordt in een samenwerkings overeenkomst vastgelegd, dat dat deze jaarlijks € 12.500 ‘afstaat’ aan de KF. In dit bedrag zit de verhuur van de materialen welke bij de Freule gebruikt worden, faciliteiten, herinvestering en goodwill.

  Het voorstel is om bij het vormen van een St. dat de leden van de KF en hun niet actieve partner gratis entree behouden bij het bezoeken van de Freule.

  Bij het vormen van een comm.  blijft de organisatie complex en intensief voor het bestuur van de KF. Bij het vormen van een St. organiseert deze alleen de Freule en het bestuur van de KF richt zich op de kaatstaken.

  Bij het vormen van een St. zal dit bestuur aandacht moeten besteden aan het ‘wij’ gevoel en zorgen dat dit behouden blijft.  In het concept statuten van de St. staat beschreven dat, wanneer de St. uit 3 leden bestaat er één bestuurslid wordt voorgedragen door de KF. Bestaat de St. uit 5 leden dan moeten er 2 leden voorgedragen worden door de KF. De KF organiseert de Freule samen met de St. Mocht er geen overeenstemming (meer) zijn over de organisatie van de Freulepartij, dan wordt de St. ontbonden.

  Enkele suggesties van de ‘Kommisje de takomst fan de Freule’:

  1. Maak één draaiboek voor de KF en één voor de Freule
  2. Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
  3. Uitzoeken of de verzekering voor het bezitten, gebruiken, of doen gebruiken van de tribunes wel toereikend is.

  Advies

  Het advies van de ‘Kommisje de takomst fan de Freule’ is om te kiezen voor ‘de Stichting Freulepartij’ te Wommels. Dit komt tegemoet aan de noodzaak voor voldoende bestuurlijke daadkracht voor de continuïteit van de KF en de Freule. Zo kunnen beide zich richten op hun kerntaak en dat geeft verlichting voor (potentiële) bestuurders. De bestuursfuncties worden overzichtelijker en aantrekkelijker. De splitsing geeft ruimte voor een ander type bestuurder. Er komt een duidelijke scheiding en inzicht in de financiën van de KF en de Freule. Het biedt ook ruimte en mogelijkheden voor duurzame borging van de binding van de Freulepartij met de leden van de KF en het dorp Wommels.

  It bestjoer hat it advys fan de kommisje oernaam. Dêrom is der op 20 april in ekstra ledefergadering. Alle mûnlinge en skriftlike fragen wurde beändere. Hjirnei wurdt der stimt oer it foarstel fan it bestjoer. De rapporten, mei in dúdlike útlis oer de kommisje en stichting binne beskikber foar de leden, hja kinne se ynsjen.

   Jo kinne kontakt opnimme mei Janneke v.d. Wal. Fragen moatte foar 8 april ynlevere wurde.

   Woansdei 20 april om 20.00 oere ekstra ledefergadering yn de kantine fan de Keatsferiening Wommels

  X