Additional menu

Erik yn ‘e krâns yn Froubuurt

    Erik Haitsma hat yn Froubuurt mei syn nije maten Jelle Attema en Sjoerd de Jong de earste priis wûn by de frije formaasje partij foar heren 1e-klassers. Yn de finale waard mei 5-5 6-2 wûn fan Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje. Oer 2 wiken meie sy dit yn Wommels prebearje by de Alle de Jong Partij.

    X