Additional menu

Famkes partoer fan Wommels wint de Ald Meiers partij yn Hitzum

  • IMG-20140802-WA0004

Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia waarden earste op de Ald Meiers partij yn Hitzum. Se fersloegen Ie mei 5-2 6-6. De krânsen waarden útdielt troch filmmakker Steven de Jong.

X