Additional menu

Famyljekeatsen Himelfeartsdei

  • 3 - Sieperda / Wijnia

Mei 17 partoer op’e list en in skitterend moai waar, wie der op himelfeartsdei 29 maaie it famyljekeatsen. Der waard keatst mei in winners- en ferliezersronde. Yn sawol de winners- as de ferliezersronde waarden der spannende finales spiele. By de winners wûn famylje Klynsma mei 5-5 6-4 fan famylje Strikwerda, en by de ferliezers wûn famylje Dooper mei 5-5 6-2 fan famylje Fopma.

Mear foto’s fan dizze moaie dei fine jo hjir!

Yn’e winnersronde wie de útslach as folget:

1e priis
Reitse Klijnsma
Hans Klijnsma
Durk Klijnsma

2e priis
Jildou Jorritsma
Jan Strikwerda
Jort Strikwerda

3e priis
Folkert Wijnia
Rutger Sieperda
Sander Sieperda

Yn’e ferliezersronde wie de útslach as folget:

1e priis
Remco Dooper
Jaring Dooper
Frans Dooper

2e priis
Bouke Fopma
Wietse Fopma
Catharinus Gerbrandij

X