No is it al lestich om alle utslaggen fan in hiel wykein fan de KNKBwedstriden boppe wetter te heljen, dit leit noch folle dreecher by de federaasjepartijen, gelokkich bin der dan ek wer alders dy’t dit efkes trochmaile. Want eare wie eare takomt. Ek dizze keatsende jeugd docht mei om de prizen en mei dan ek wol efkes yn’t sintsje setten wurde.
Derom noch efkes wat utslaggen:
Freed 4 maaie, Ysbrechtum, 1ste priis herkansing foar Elisah, in prachtiche krans foar sawol Klaske en ek Johan en in tredde priis foar Sietse.
Woansdei 9 maaie, Huns, Klaske in twadde en Sietse de krans.
Freed 11 maaie yn Itens, Johan in twadde priis.
Jim ek allegearre Lokwinske!!!