Additional menu

Feest by KF Wommels!

  • 50ef17a1-10ac-4bc2-9431-9a8d00dd5497

Wat in boppeslach! KF Wommels bestiet dit jier 125 jier en dit wolle wy fansels mei jimme fiere! Set de datum yn jim aginda want op is it feest by KF Wommels.

Op freed 1 july, 10:00 oere wurdt ús jubileum feestlik iepene troch topsporter Sjinkie Knegt. As topsporter wit hy as gjin oar hoe it is om de top te beheljen. Derneist binne der allegear aktiviteiten dysto net misse kinst lykas it Nederlânsk team Llargues, jubileum wedstriden foar jong en âld en freed en sneon live muzyk!

Oanmelde jubileumwedstrijd oant woansdei 29 juny 19.00 oere fia penningmeester@kfwommels.nl of mobyl 06-401 118 36.

X