Additional menu

Ferslach Keningspartij

  • Warming up
  • DSCF5499
  • Kabouters
  • DSCF5422

Dit jier wie it oars as oars, gjin Keninginnedei, gjin rommelmerk, mar in Keningsdei en wol op 26 april.

Om’t de bêrn it ôfrûne seizoen gjin ôfsluter hân hiene, waard der ek foar dizze kategory in iepeningswedstriid organisearre. Eltsenien dy’t lid is fan’e feriening koe keatse op dizze dei.

Nei in stadich oanmeldingstrajekt, luts it yniens oan mei de opjeftes. Yn totaal keatsten der 24 heren en 12 dames yn’e senioare kategoryen, en noch ris 6 kabouters, 8 welpen, 9 pupillen en 13 skoaljonges/famkes. 

KLIK HJIR FOAR FOTO’S

Kabouters
1ste priis Feike Sieperda
Rixt van der Schaar
2de priis Sietze Jellema
Luuk Meijer
3de priis Jelle Vellinga
Aukje van Lelyveld

 

Welpen
1ste priis Sye van der Schaar
2de priis Ilse Vellinga
3de priis Anouk Delfsma

 

Pupillen
1ste priis Eeltje Bootsma
2de priis Douwe Jan Vellinga
3de priis Mark Beckers

 

Skoaljonges/famkes
1ste priis Wessel Schraa
2de priis Nynke Beckers
3de priis Elske Deinum
4de priis Pytrik Hovinga

 

Heren
1ste priis Marco Weijer
2de priis Annejan Hallema
3de priis Klaas Bouke Faber
4de priis Wiebe Heeres
5de priis Menno Eringa

 

Dames
1ste priis Joke Hoekstra
2de priis Martzen Deinum
3de priis Laura Strikwerda
X