Additional menu

Foarferkeap

    De foarferkeap is ûndertusken fjouwer dagen oan’ e gong. Wolle jo der wis fan wêze dat jo droech sitte kinne, der binne noch inkele kaarten foar ús tribunes mei kûpstuoltjes, sawol de A- as B-tribune binne ynrjochte mei dizze kûpkes. Ek foar de C- en D-tribune binne noch inkele kaarten te kryen. De foarferkeap rint oant tiisdei 4 augustus by Warenhuis Van der Velde, ‘ t Noard 3 yn Wommels.

    X