Additional menu

Foarjiersgearkomste KF Wommels.

  • Fergadering

Woansdei 11 maart 2020 om 20.00 oere yn de kantine.

Wurklist
1. Iepening
2. Ferslach gearkomste 9 oktober 2019
3. Ynkommen stikken en meidielingen
4. Finansjeel ferslach 2019 en begrutting 2020
5. Ferslach kaskommisje
6. Jier ferslach 2019
Skoft
7. Wedstrydskema 2020
8. Besjoersferkiezing
Ôftredend: Amarins Wiersma
Foarstel ferlinging: Douwe Kooistra en Anne Jan Hallema Foarstel nij lid: Tina Greidanus
9. Praatstikken ALV KNKB
10. Ferkeap stroken grûn gemeentehhûs oan de gemeente Súdwest-Fryslân
11. Ferslach Stichting De Freule
12. Omfreegjen
13. Sluting

Kom allegearre op woansdei 11 maart nei de keatskantine en praet mei!!!!
Oant sjen op dizze joun!

X